RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO      I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  w Tomicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: iod.gmina@tomice.pl
 3. Do zakresu działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach należy wykonywanie zadań publicznych – statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów administracji rządowej.
 4. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z:
 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań statutowych Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane tj. wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, imprez, wycieczek, spraw związanych z zapisem czytelnika, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 3. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.           z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.      w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: dyrektorokgt@tomice.pl
 2. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 4. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OKGT, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
 5. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez Administratora danych osobowych prowadzącego przetwarzanie.

 

Skip to content